Regulamin serwisu internetowego www.reprotechnika.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (kilknij żeby rozwinąć)

+
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz innych usług serwisu internetowego www.reprotechnika.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez „REPROTECHNIKA-WROCŁAW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 23, 50 – 044 Wrocław, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000151986, NIP: 8990203774, REGON: 930136797, o kapitale zakładowym w wysokości: 75 000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  a. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: reprotechnika@reprotechnika.pl;
  b. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 71 341 21 21.
  c. za pośrednictwem interaktywnego Formularza.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.reprotechnika.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

+

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
Umowa o stałej współpracy – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w drodze ustaleń dokonywanych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub Formularza. Po dokonaniu ustaleń dotyczących Umowy, Usługodawca wysyła Użytkownikowi Umowę do podpisania, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub operatora pocztowego.  Do zawarcia umowy dochodzi po jej podpisaniu przez Użytkownika, odesłaniu jej do Usługodawcy za pośrednictwem jednej z form wskazanych w zdaniu poprzednim lub dostarczeniu osobiście do siedziby Usługodawcy (ul. Piłsudskiego 23, 50 – 044 Wrocław) oraz podpisaniu umowy przez Usługodawcę.
Umowa o świadczenie Usług – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
Umowa o świadczenie Usługi poligraficznej – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt VI niniejszego Regulaminu.
Formularz ,,Wyślij zlecenie’’ (zwany dalej ,,Formularzem’’) – interaktywny formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie na wykonanie Usługi poligraficznej oraz kontaktować się z Usługodawcą, w szczególności w zakresie zawarcia Umowy o stałej współpracy.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Usługi poligraficzne – odpłatne usługi oferowane przez Usługodawcę, prezentowane na stronach Serwisu oraz innej stronie internetowej Usługodawcy – www.reprotechnika24.pl, w szczególności związane z różnego rodzaju drukiem, skanowaniem, laminowaniem i innymi podobnymi usługami. W ramach strony – www.reprotechnika24.pl – Użytkownicy mogą jedynie przeglądać treści dotyczące Usług poligraficznych, które są również prezentowane na stronie Serwisu, a  także innych wyspecjalizowanych Usług poligraficznych, niezaprezentowanych na stronie Serwisu. Zamówienia Usług poligraficznych można dokonać za pośrednictwem Serwisu.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Prace – towary będące wynikiem wykonania Umowy o świadczenie Usług poligraficznych.
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług poligraficznych, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Zamówienie zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie Usług poligraficznych, nie dotyczy Usług poligraficznych związanych z kserowaniem.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

+
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, w tym również możliwości składania Zamówień.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  – urządzenie z dostępem do Internetu,
  – dostęp do poczty elektronicznej,
  – najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  – program umożliwiający stworzenie pliku do druku.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

+
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, dotyczących w szczególności Usług poligraficznych;
  b. kalkulatora formatek – który na podstawie wskazania wymaganych rozmiarów, za pomocą obliczeń, określa rodzaj formatki. Z ,,Kalkulatora formatek’’ można skorzystać na stronach z informacjami o druku wielkoformatowym.  Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Oblicz’’;
  c. Download – Sterowniki i przydatne programy – która za pośrednictwem Serwisu umożliwia przekierowanie Użytkownika na inne strony internetowe, z których Użytkownik może pobrać sterowniki bądź inne przydatne według Usługodawcy programy komputerowe. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia na przycisk z nazwą sterownika lub programu komputerowego, o których mowa w zdaniu poprzednim;
  d. usługi Formularza, umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą oraz możliwość złożenia Zamówienia na Usługę poligraficzną, o którym mowa w pkt V niniejszego Regulaminu;
  e. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 5. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH

+
 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usług poligraficznych, w szczególności w postaci opisu Usług poligraficznych oraz ich cenników. Informacje o możliwości zamówienia Usług poligraficznych stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usług poligraficznych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik może dokonać Zamówienia na Usługi poligraficzne za pośrednictwem Formularza – na zasadach określonych w ppkt  3 – 8 poniżej lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej – na podstawie indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.
 3. W celu złożenia Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi poligraficznej, Użytkownik wypełnia pola Formularza, opisuje treść Zamówienia oraz załącza pliki niezbędne do jego wykonania.
 4. W przypadku wątpliwości co do zakresu Zamówienia złożonego za pośrednictwem Formularza, dalsze ustalenia uzgadniane są pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w drodze wiadomości elektronicznych.
 5. Użytkownik za pośrednictwem Formularza może wybrać następujące formy odbioru Prac:
  a. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy – gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę 600 zł brutto, na życzenie Użytkownika, po ustaleniach z Usługodawcą dokonanych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, Prace mogą być dostarczone za pośrednictwem metod określonych w ppkt b poniżej, w granicach miasta Wrocławia, w kolejnym dniu roboczym;
  b.  dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 6. Miejsce, koszty oraz forma dostawy określone w ppkt 5 lit. b powyżej, ustalane są pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 7. Prace dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Formularza, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Wyślij’’.
 9. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Poligraficznej będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi poligraficznej.
 10. Ceny Usług poligraficznych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 11. Na całkowity koszt wykonania Usługi poligraficznej, Usługodawca może udzielić rabatu, zgodnie z informacjami dotyczącymi rabatów podanymi na stronach Serwisu.
 12. Całkowity koszt wykonania Usługi poligraficznej obliczany jest na podstawie cenników oraz informacji zawartych na stronie Serwisu, w tym również z uwzględnieniem ppkt 5 powyżej.
 13. Informacja o całkowitym koszcie wykonania Usługi poligraficznej, podawana jest Użytkownikowi:
  a.    przy odbiorze osobistym Prac – w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w Formularzu;
  b.    za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysyłanej przez Usługodawcę –  w przypadku wyboru dostawy w Formularzu jako opcji odbioru Prac, gdy Użytkownik składa Zamówienie po raz pierwszy i jego wartość przekracza kwotę 1000 zł brutto  lub w przypadku Użytkownika, który dokonał Zamówienia na podstawie indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą, dokonanych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej;
  c.    na fakturze wysyłanej na koniec miesiąca – w przypadku Użytkownika, z którym Usługodawca zawarł Umowę o stałej współpracy.
 14. Użytkownik jako metodę płatności może wybrać:
  1.    przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy – w przypadku Użytkowników o których mowa w ppkt 13 lit. b i c;
  2.    gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – w przypadku Użytkowników o których mowa w ppkt 13 lit. a;
  3.    płatność elektroniczną – w przypadku Użytkowników o których mowa w ppkt 13 lit. b i c.
 15. W przypadku Użytkowników, o których mowa w ppkt 13 lit. b powyżej, Usługodawca dostarczy Prace dopiero po dokonaniu płatności przez Użytkownika.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

+
 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się na wyraźne życzenie Konsumenta
  b. umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  c. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się na wyraźne życzenie Konsumenta;
  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

+
 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  c. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  a. naruszać godności ludzkiej;
  b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  c. zawierać treści pornograficznych;
  d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

+
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Reprotechnika Wrocław Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 23, 50 – 044 Wrocław, na adres poczty elektronicznej: reprotechnika@reprotechnika.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 71 341 21 21.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

+

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

+
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.

 

pdf do druku
Scroll To Top